Inhoud bewerken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel  – Definities

 1. Glomavis: Glomavis, gevestigd te Almere, KvK-nummer 56059965.

 2. Klant: degene met wie Glomavis een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Glomavis en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel  – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Glomavis.

 2. Glomavis en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Glomavis en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel  – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Glomavis zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Glomavis en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel  – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Glomavis de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Glomavis slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel  – Prijzen

 
 
 1. Glomavis hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Glomavis mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Glomavis vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Glomavis, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.

 5. Wanneer Glomavis en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken..

 6. Glomavis mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 

 7. Glomavis moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 

 8. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 9. Glomavis mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen. 

 10. Glomavis zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 11. De consument mag de overeenkomst met Glomavis opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel  – Betalingen en betalingstermijn

 1. Glomavis mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die Glomavis hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Glomavis aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

 4. Glomavis mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel  – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Glomavis de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Glomavis. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Glomavis zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Glomavis op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Glomavis, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

 
 
 
 
 

Artikel  – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel  – Retentierecht 

 1. Glomavis kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Glomavis heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Glomavis.

 3. Glomavis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel  – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Glomavis te verrekenen met een vordering op Glomavis. 
 

Artikel  – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Glomavis die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Glomavis de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 2. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.

 3. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken. 

Artikel  – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Glomavis een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Glomavis enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel  – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Glomavis voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Glomavis mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Glomavis op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Glomavis tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel  – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Glomavis.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Glomavis de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Glomavis redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel  – Duur overeenkomst dienst 

 1. De overeenkomst tussen Glomavis en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

 

Artikel  – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel  – Intellectueel eigendom 

 1. Glomavis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 

 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glomavis aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel  – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Glomavis voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

 6. Glomavis mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel  – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Glomavis tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Glomavis geleverde producten en/of diensten. 

Artikel  – Klachten

 1. De Klant moet een door Glomavis geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Glomavis daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Glomavis hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Glomavis hierop gepast kan reageren. 

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Glomavis.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Glomavis andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel  – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Glomavis.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Glomavis ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel  – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Glomavis een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel  – Aansprakelijkheid Glomavis

 1. Glomavis is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer Glomavis aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Glomavis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Glomavis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel  – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Glomavis vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel  – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Glomavis toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Glomavis nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Glomavis in verzuim is. 

 3. Glomavis mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Glomavis kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel  – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Glomavis door de Klant niet aan Glomavis kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Glomavis 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Glomavis kan nakomen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Glomavis de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

 5. Glomavis hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Glomavis hiervan voordeel heeft. 

Artikel  – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Glomavis de overeenkomst aanpassen. 

Artikel  – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Glomavis mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Glomavis altijd doorvoeren. 

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Glomavis zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel  – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Glomavis aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Glomavis. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel  – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Glomavis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel  – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Glomavis is Nederlands recht van toepassing. 

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Glomavis is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Glomavis, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 mei 2023.